وصی ورجعت

اذهب الى الأسفل

وصی ورجعت

پست من طرف nasr في الأحد 25 أبريل - 14:38

وصیت ورجعت

روایت هایی که در مورد ذریه ونسل امام مهدی(ع) صحبت می کنندبا روایاتی که بر رجوع بعضی از ائمه ویا همه انها مستقیما بعدازامام مهدی(ع) تاکید می کند متعارض بوده وباعث ایجاد توهم برای بعضی از افراد می شود . ولی درحقیقت تعارضی بین دوگروه از روایت ها وجود ندارد- همانطورکه واضح خواهد شد- وامکانی برای ترک روایت های مهدیین وجود ندارد زیرا همه انها دارای معنی متواتر وارزشمندی هستند وهمین طورامکان رد روایات های رجعت وجود ندارد زیرا برای اعتقادات مفیداست .

بزرگان علماء بخاطراینکه در این موضوع دچارحیرت شدند ودرجمع بندی بین این دو خصوص ماندند ، همانند شهید صدر(ره) روایات مهدیین را ارجح تر و روایات رجعت را تضعیف نمود وبعضی از انها بطورمستقیم روایت های رجعت بعداز امام مهدی(ع) را ثابت نمود و روایت های مهدیین را ترک کرد وبه همین خاطر در موقعیت خطرناکی قرارگرفتند وانهم بخاطر رد روایت هایی که معنی همدیگررا کامل می کنند ، وبرای اعتقاد مفیده بوده، وبین این وان ، علماء در اثبات یا نفی انها ماندند واین امر بصورت متشابه ومبهم بر امت باقی ماند وهیچ کدام از علماء نتوانست که رموز این قضیه را باز نموده ونتیجه واحد درخصوص این دوگروه از روایت ها پیدا کند- مهدیین ورجعت- تا اینکه اول مهدیین از ذریه ونسل امام مهدی(ع) سیداحمدحسن یمانی موعود و وصی ورسول امام مهدی(ع) امد وجواب این مساله را بدون رد روایتی و یا مساله ای داد .

تا باعث شفای علیل وسیراب کننده خیلی کم برای ما باشد را با خود آورده .وجای تعجب در این خصوص نیست زیرا در روایات متعدد از اهل بیت(ع) وارد شده که قائم به امری مخفی دعوت می کند که جمهور از آن گمراه شده بودند واین مساله از مهمترین امورمخفی است که در ان مردم وعالمشان ونادانشان گمراه شده بودند تا اینکه صاحبش آمدوهمه ابهامات را از ان برداشت تا اینکه ثابت شود او صاحب حق ومتصل باحق است ولاغیر.

ودر روایتی از ابی جعفر(ع)آمده است: ((....مهدی به این خاطربه مهدی نامگذاری شده که به امورمخفی هدایت می کند)) (غیبه النعمانی ص242-243)

ازامام صادق(ع)فرمودند:((اگرقائم قیام کردبا امری غیرازآنچه بوده خواهدآمد)) (غیبه الطوسی307)

از ابی جعفر(ع)فرمودند: ((اگرقائم ماقیام کرد همانند رسول خدا(ص) مردم را به امرجدید دعوت می کندواسلام بصورت غریب شروع شدوغریب بازمی گردد وخوشا به حال غریبان)) (غیبه النعمانی336)

از امیرالمومنین(ع)درخطبه ای خیلی طولانی فرمودند: ((....برمردم ظاهرخواهدکرد کتابی جدید که برکافران خیلی سخت است ومردم را به امری دعوت می کند که هرکس به ان اقرار نماید هدایت شده وهرکس که ان را انکار کند گمراه ودر مانده می شود پس وای و وای برکسانی که او را انکارکنند)) (الزام الناصب 3/174-190)

بلکه از آنچه رسول خدا(ص) به ان دعوت کرد سنگین تراست {وان امامت علی ابن ابی طالب (ع)وائمه از فرزندانش بوده که واقعاً برعرب خیلی سنگین بود تا اینکه بجزء اندکی کسی به معرفت انها پی نبرد} وهمینطور امام مهدی(ع) هنگامی که ولایت مهدیین از فرزندانش را آشکار می کند بر مردم خیلی سنگین خواهد بود و همین طور کسی به ان اقرار نمی کند مگرتعداد اندکی که با خداوند بر عهدشان باقی خواهند ماند ومی گویم که بین حکومت مهدیین بعداز امام مهدی(ع) وبین رجعت تعارض وجود ندارد زیرا مهدیین(ع) مستقیماً بعداز قائم(ع) حکومت می کنند انگاه رجعت بعداز مهدی دوازدهم از ذریه امام مهدی(ع) که برای وی عقب(نسل) و ذریه وخلیفه ای نخواهد بود ورجعت با رجوع امام حسین(ع) شروع می شود که متولی تغسیل و دفن آخرین مهدی(ع) خواهد شد .

از حسن بن علی خزاز گفت: ((علی بن ابی حمزه برابی الحسن رضا(ع) واردشد وگفت:شما امام هستید. فرمودند:بله .پس به اوگفت:من از جدت جعفربن محمد(ع) شنیدم که میگوید:امامی نخواهدبود مگربرای او عقب (نسلی )باشد. پس فرمودند:فراموش کردی ای شیخ یا خود را به فراموشی می زنی امام جعفر(ع)به این صورت نگفت بلکه فرمودند:امامی نخواهد بود مگربرایش عقبی(فرزندی)باشدمگرامامی که حسین بن علی(ع) براو خارج می شود زیرا برای او عقبی وجود ندارد پس گفت:فدایت شوم راست گفتی به این صورت شنیدم جدت می گوید)) (غیبه الطوسی ص150)

پس امامی که عقبی(نسل وفرزندی) برای اونیست کسی نخواهد بود مگراخرمهدیین از ذریه یانسل امام مهدی(ع) وخاتمه اوصیاء با ان خواهد بود همانطورکه گفته شد واما در مورد امام مهدی(ع) که ذریه ونسل او با ده ها روایت ثالت شده است واین کلام براومحتمل نیست. وحتی اگر روایت فوق متعارض دیگر روایات باشد که این تعداد اخبار متواتر و روایت های متعدد مخصوص ذریه امام(ع)در مقابل تنهایک خبرنمی تواند درست باشد و واجب خواهدبودکه به اخبارمتعدد در مورد ذریه امام مهدی 0ع) بسنده نمود. و تنها یک خبر راترک کنیم در حالی که ما نمی گوییم حتی یک خبردر این موضوع را هم ترک کنیم بلکه مقصود وهدف از ان بدون شک آخرمهدیین از ذریه امام مهدی(ع) مقطوع النسل خواهد بود .

ومعنی این هم با این روایت بیشترواضح می شود درمحاوره ای بین علی بن ابی حمزه بطائنی وامام رضا(ع) : پس بطائنی به امام رضا(ع) در یک کلام طولانی گفت: ((... ما روایت کردیم که امامی نمیرود مگرعقب یا امام بعداز خود را ببیند! :انگاه ابوالحسن(ع)فرمودند:اماشما در این حدیث چیزدیگری را رویت کردیدگفت: خیر فرمودند:بله بخدا گفتیه اید :مگردر مورد قائم {نسلی ندارد }وشما معنی ان رانمی دانید معنی ان چیست یا برای چه گفته شده ،که علی به اوگفت:بله بخدا این درحدیث بود ، ابوالحسن(ع) فرمودند:وای برتوچطورمدعی چیزی شدی که بیشترآنرا نمی دانی)) (بحارالانوار48/270)

پس به گفتارامام رضا(ع)توجه کن تا خدا تو را هدایت کند((شما معنی انرا نمی دانید... و یا برای چه گفته نشده)) اگرمقصود خود امام مهدی(ع) بود بر مردی همچون علی بن ابی حمزه بطائنی که به حفظ روایت های زیاد اهل بیت(ع) شهرت داشت مخفی نمی ماند وچطوربراومخفی می ماند در حالی که بیشترواغلب مردم در ان زمان مقصود از قائم را همان امام مهدی(ع) می دانستند پس تازمانی که این معنی((عقبی برای او وجود ندارد)) برعلی بن ابی حمزه بطائنی وغیرازان مخفی مانده است .پس حتماً مقصود از ان غیراز امام مهدی(ع)است بلکه مقصوداز ان آخرین مهدی از ذریه امام مهدی(ع) است واین همان امری است که مقصود و هدف امام رضا(ع) بود در قولش((شما معنی آنرا نمی دانید...یا برای چه گفته شده))

و نیز روایتی هم در مورد اینکه رجعت بطورمستقیم بعداز شهادت امام مهدی(ع)اتفاق خواهد افتاد وجود ندارد مگراینکه بعضی از روایان از بعضی روایات دچارتوهم شدند مانند :

از امام صادق(ع) در مورد رجعت سوال شده که ایا حق است .فرمودند: ((بله .پس به او گفتند:اولین نفری که خارج می شود چه کسی است فرمودند:امام حسین(ع) برآثارقائم(ع)خارج می شود گفتم: وهمه مردم با اوهستند فرمودند: نه بلکه همانطورکه خداوند متعال درکتابش ذکرشده:{يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجاً *روزی که در صور دمیده می شود وگروه گروه خواهید امد } )) (مختصربصائرالدرجات ص48)

واز او(ع) ((امام حسین(ع)از یارانش که با اوشهید شدند استقبال می کند وبا هفتاد پیامبرهمانطوری که با موسی ابن عمران(ع) مبعوث شدند وقائم(ع) خاتم را تحویل امام حسین(ع)می دهد و امام حسین(ع) مسئولیت غسل وکفنش وقراردادن اودرحفره اش را برعهده می گیرد)) (مختصربصائرالدرجات ص49)

از ابی عبدالله(ع)در حدیث طولانی فرمودند: {....ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ*پس [از چندى] دوباره شما را بر آنان چيره مى‏كنيم } خروج امام حسین(ع)باهفتاد تن از اصحابش که لباسهای سفید که از سفید هم سفیدتر هستند جهت ادای توجیهات برای مردم که این حسین(ع)که بیرون آمده تا مومنین به اوشک نکنندواو دجال و شیطان نیست وحجت قائم بین انهاست وپس از استقرارومعرفت در قلوب مومنین که اوحسین(ع)است وفات به سراغ حجت می اید انگاه امام حسین(ع) اورا غسل وکفن نموده در حفره اش خواهد نهاد ومسئولیت وصی بر عهده وصی خواهدبود )) (بحارالانوار35/94)

این روایات بصراحت بر امام مهدی (ع)دلالت نمی کند بلکه در ان ملاحظاتی از روایت هایی که نسل وذریه امام مهدی (ع) دلالت می کند وجود دارد وهیچ دلالت مستقیم بر رجوع امام حسین(ع) بعداز قائم امام مهدی(ع) باقی نمی ماند زیرا روایت ها برحجت محمدبن حسن علی(ع) تاکید نمی کند بلکه به ذکر(قائم) بسنده می کند وقائم همانطورکه برامام مهدی (ع) صدق می کند برهرکدام از ذریه او نیزصدق می کند همانطورکه رد ورایت سابق امام صادق(ع) ذکرشده است ((وقوام بعداز او)) وحدیث قدسی ((قوام قسط)) .

پس لازم است مضمون این روایت را براخرین قائم از ذریه امام مهدی(ع) دانست همان کسی که امام حسین(ع) در زمان رجعت براوخارج می شود- همانطورکه درگفته شد- وهیچ تعارضی با روایات ذریه امام مهدی(ع) نخواهد داشت .

و روایت هایی که ذریه امام مهدی(ع) راذکرمی کند، به وضوح برحکومت مستقیم انها و بدون فاصله بعداز پدرشان امام مهدی(ع) دلالت می کند برخلاف روایات رجعت هستند که بطورمستقیم بودن ان بعداز امام مهدی(ع) دلالت نمی کند وبا این دلایل متوجه می شویم که دولت ذریه امام مهدی(ع) دوازده مهدین هستند انگاه رجعت خواهد بود .

و از روایت هایی که مباشر وبطورمستقیم بودن حکومت مهدیین بعداز امام مهدی(ع) تاکید می کنند عبارت اند از :

1-وصیت رسول خدا(ص) : ((......اگر وفاتش رسید به فرزندش نخستین نزدیکان که سه نام دارد نامی مانند نام من و نام پدرم و ان عبد الله و احمد و اسم سوم مهدی و او نخستین مومنان است .))

2-انچه ازامام صادق(ع) روایت شد: ((ازما بعد ازقائم(ع) دوازده مهدی ازفرزندان حسین(ع)خواهد بود))

3-روایت از امیرالمومنین(ع)در وصف مسجدی که قائم در ان نماز می خواند همانطورکه قبلاً ذکر شدوخلیفه همان فرزند مرد است .

4-آنچه در ذکرکوفه از امام صادق(ع) روایت شده: ((......ودر ان قائم وقوام بعداز او خواهد بود..........)) براینکه قوام بلافاصله بعداز امام مهدی(ع) خواهد بود دلالت می کند .

5-دعای امام حسن عسکری(ع) که در ان: ((......اوصیاء ازعترتش بعدازقائم انها وغیبتش.....))

6-دعای امام رضا(ع): ((.......خداوندا بر ولات عهدش وائمه بعداز او صلوات بفرست.......))

7-دعا از امام مهدی(ع): ((....وبرولیت و ولات عهدش وائمه بعدازفرزندانش صلوات بفرست....))

غیراز ان روایات زیادی که بطورمستقیم برحکومت مهدیین بعداز امام مهدی(ع)دلالت می کنند ویک روایت هم برمستقیم بودن رجعت بعد از امام مهدی(ع)دلالت نمی کند وهمه دلیل براینکه رجعت بعداز حکومت مهدیین است وبااین از تعارض خارج شدیم وبه رد روایات اهل بیت(ع) هم مبادرت نمی کنیم

و هردو روایات مهدیین وروایات رجعت درست هستند .

شهیدصدر(ره)برمباشروبطورمستقیم بودن حکومت مهدیین بعداز امام مهدی(ع)با این قولش استدلال کرد: ((و واضح است که در این مورد که روایت اولیاء بطور صریح و واضح به حکومت مستقیم انها به بالاترین جایگاه می باشد ودر صورتی که تنازل وکوتاهی از این دلیل تاویلی باطل ومردود است همانند قولش((مردی ازما اهل بیت حکومت می کند)) وقولش((اگروفات به سراغش آمد یعنی امامت یا خلافت به فرزندش اول مهدیین)) وقولش((خداوندا ولات عهدش وائمه بعداز اوصلوات بفرست)) ونحوه ان دردعاء اخر)) (تاریخ مابعدازظهورص642)...

شهیدصدرکلام را در این موضوع کلامی طولانی دارد وحکومت ذریه امام مهدی(ع)بعداز پدرشان را ثابت کرده ورجعت را نفی نموده ودر محذودات قرارگرفت وآنهم نفی امرعقایدی ثابت وان رجعت است وبطورطبیعی مخفی بودنه این امربرسیدصدر(ره)یک تفیسروکوتاهی نیست بلکه بخاطراینکه این امربرهمه به خواست خداوند تعالی مخفی است وکسی جزصاحبش آنرا نمی داند .

nasr

تعداد پستها : 10
تاريخ التسجيل : 2010-04-05

خواندن مشخصات فردي

بازگشت به بالاي صفحه اذهب الى الأسفل

بازگشت به بالاي صفحه


 
صلاحيات هذا المنتدى:
شما نمي توانيد در اين بخش به موضوعها پاسخ دهيد